Dự án Cowboy Snake IDO Whitelist trên Cơ sở hạ tầng bảo mật DoraID

Cowboy Snake IDO Whitelist trên Cơ sở hạ tầng bảo mật DoraID

Xin chúc mừng tất cả các địa chỉ được đưa vào danh sách trắng trong CowboySnake IDO Staking thành công Token DORA trong DoraID từ 23 giờ, ngày 14.12.2021 đến 23 giờ, ngày 18.12.2021!

Với tổng số lượng $DORA được staking lên đến 38.000 DORA, tương đương khoảng 500,000$ được khóa trên DoraID.

Vui lòng tìm địa chỉ của bạn trong danh sách sau và tiến hành các bước tiếp theo!

The Whitlisted

Bậc 1: 30 người tham gia đã staking 1000 $DORA; Phân bổ $50K sẽ được chia đều với 30 người tham gia, cụ thể là phân bổ $1.666,67 cho một người tham gia / địa chỉ.

1. 0xbd7a1548882c919d5558bf6034e0895518125c07 
2. 0x7719cbd563efe5070954d52d5d0f1c2ac3f1ba8f 
3. 0x78239ec4bbcaf24e4c8ba494c6ce7c4e922a0aa8 
4. 0x8433802551066336be9f878b1f512f800f5c8916 
5. 0x320ea379efad2c3126361906eb3831ee5ab8de46 
6. 0xa666a70192408382e133e0f0e37743750744b30f 
7. 0x826f510031789fc36e923a15465996c3b43c59d3 
8. 0x395c0ee1352a0221fd895f35ac64502d8d15b86b 
9. 0xd4246f5ca400fc88c1cd8464bf3931c13c588265 
10. 0x56d2ef9a521f7229a1bf608aa209c5ac2ffd0ee0 
11. 0x270bcb92cb7320a47bdeb06fa8058cbef03f78ca 
12. 0xc2b46670dda0937c57e86cb0681d098fccc0d84c 
13. 0x564883000f75a5f756835b217edaa3aad24fda1b 
14. 0x291b402f3d90c11747421a14965fe503fca34078 
15. 0x17cb2b5de98de1d1487434ba8d03993333ea691e 
16. 0xa893c9827d90c47033c77e438024bdaa6e93826a 
17. 0x3913b7f6f4f9bebf7905aecb8357e3beac3f7f65 
18. 0xfe3e8b222ad85df0358c7d89a8cca7e19c3a6d18 
19. 0x4ed3fd784ecc279a976b0457d2caea811ebb4daf 
20. 0x9a6b5e3f45e58823d9db512040b9ead7f07dce36 
21. 0x263ac2c7c725d10239cf580f7ced3357301f5c97 
22. 0xf586513d4212d3a64357bee428a29a1875459062 
23. 0x0df8ab3a24559b45965a15bcf423e6b33d4183b5 
24. 0xd15aaef9849f9cba2b58d9e98619476e28dee70b 
25. 0x650acd61971a5763d7fcd48da7a71e75b653c082 
26. 0x661e8c0061df76bbbb4bf76997cd0351f53f26c1 
27. 0x0299957e1bb3e86e851967b28cf9c9c4eefd30c8 
28. 0x548072ba3af7cde5d6ca92ee42a045710a5c7f00 
29. 0x344c4c9e35041702701e33d5a5bcd74c7d5f9dcd 
30. 0x84d3c2880957d96dd9042abe4c78470f594fd46d

Bậc 2: 39 người tham gia đã đặt cọc 100 $DORA; Phân bổ $30K sẽ được chia đều với 39 người tham gia, cụ thể là phân bổ $769,23 cho một người tham gia / địa chỉ.

1. 0x1e083b190bc6d3ba7af1e11bbaaf68b03be48114 
2. 0x1fc9eb0c1c1662941e8c05236f42739080d8bfcf 
3. 0xe010ea3d79c1158e32112ad77f17b2431502ef8c 
4. 0x357fb3b1aa32082dde7f1a08dd2fa9d127c675a2 
5. 0x33dad46c248a8a7125b5240ad4e23667c967321d 
6. 0x679ff8b061a0f544fa6d66b022ebfb5dfa115fbd 
7. 0xa88a30a0f3e0308ae52a8b468769af7f96af2861 
8. 0x02966fd54b31a7ec842a323bd5049b0378699c4c 
9. 0x79195b008930dbdfd5d962b96848ae5c06c1f62a 
10. 0x395c0ee1352a0221fd895f35ac64502d8d15b86b 
11. 0x8dd3c529330e10e67a9138c5dd46d47d71bd0784 
12. 0x6155cf66c62d868a8e725300121cc95dcf606367 
13. 0x830f17d909f60c8f11d4432710bdb5d9655c146e 
14. 0xdd9ad9a29e4e09e7ae5841202e462e959a7940c8 
15. 0xffc3bffbf752db56f27c01e5e72c102ad55c6fbc 
16. 0xae39e38982a28f79357f676b748c92d49ad7726d 
17. 0xd7defff34ba63d2cb4525062d5fad893cd461b01 
18. 0xcd8f1677d28a0f1fbc27d0760f22ae5384257680 
19. 0x34a2700a1bcd80eedc0a21db0b46dac2b9b77478 
20. 0x961ae09a6353ccd722750314f9752c31919a9b4f 
21. 0x9f1c0bf41b34477d4fb7be21a87c60a1f40e9ef4 
22. 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 
23. 0x45b82bc2be2f5194976272b58f51e61c9e88b244 
24. 0x2ae0a604d58cb8e40f3892af4ae70ac3f83f4767 
25. 0x39908ac7e5a28b35fffc7de41c5e7e4f2fc5a480 
26. 0x3cbe1e6a3d95fcb765817f739852c055c7b36ecc 
27. 0xadd829658e346914787d16c956f449c18ad7763a 
28. 0xe6e6893d3eb167f7e630a602dba201cca06e885a 
29. 0x1b818fe112f3ca9a36dabad27a3f30eb745bf87a 
30. 0x339a0c85901704f51e6526098a523f71f4c95091 
31. 0x24d19b2de32c732fc95e60f2ef34f7ccf2436279 
32. 0xa3760c76bb43388cafe8f09d9ddc656d2600538d 
33. 0x04e448f87e8d7030d797f94263b1ef3b5e38758f 
34. 0x9740e53a2dfd5ef1a32a2f24b83f1672c4789762 
35. 0xefa372202ac64aec935836f5a42874ab5e7e8ef0 
36. 0x649e835e48e7784938fe3f753ead66fab856dd9f 
37. 0x2ce69e3a3ff5eb041ad4515f1a3cc2c97429a883 
38. 0x5a31dd8720a266a350b2facb006fea17b0d0469a 
39. 0x93f280b9de40e712ad75faefb2151f2e6c63db46

Bậc 3: 31 người tham gia đã đặt cược 10 $ DORA; Phân bổ $ 20K sẽ được chia đều với 31 người tham gia, cụ thể là phân bổ $ 645,16 cho một người tham gia / địa chỉ.

1. 0x7bde0c8938a03c50a717aced19bf76112f1e0956
2. 0x0b722362e1974c5bf8eaef43f6350f0bcf6193db
3. 0xccfbd73abac6844956ae4f9c7b3eb2251c317bd2
4. 0xf5240639e29f3f0342bc23e4396c8ced5d8e2b46
5. 0x52f1d984282b267b5796d0ddf71797e889afff0d
6. 0xb24be5d49cf76f6c1906f663364288ec6f1dbdfe
7. 0x7ae2bc12b0ff2a1dd2a49b06bc8ae0d0fd87e5f4
8. 0x0f28b45fa4729825042a31a4741a59ed8b3ac37c
9. 0x4693bb8c240f7409a48be377467b1af2774008d2
10. 0xac0191f478ed0866e814084e74aa2e29d83286a8
11. 0x33eaa115d80bc68a513a9ba5f818cc91d6a4ad36
12. 0xb40f8f9f229bf53ab529ba1984bf2e960e074974
13. 0xa3745fe45b3a55abc0ba311a3c90733c8f5cc8b9
14. 0x4dbc3a8462c0d7224c32da4fe6c75f20f4638fd9
15. 0x7f8d73d665ec865440d95ed229321522b12f1f7f
16. 0x5acc33f7e7b77b4608c39cd30e95d4568d5038dd
17. 0x4bdb4f8cce3166ee00ade15f2babc7d5c0f6d3ef
18. 0x1e06e0592a5f6794285e7c1072b2d25f44262d70
19. 0xf387a7bdc6a282773fff7de1b4844ae62e2059bf
20. 0x69b873550ac6669efafd3de0e324573d04070795
21. 0xf079a69d95acc286c2e10ff1c9bac337b1dd8213
22. 0x88084f18610be3fb46524268701119b93bdde174
23. 0x57696875bd64094d33641131b2c43eb085ebb36d
24. 0xdd7528da08ea68d79b1be0203603051dc2ba7486
25. 0x2a972517f977dd4181cd85a72fe1fc52c5ceed46
26. 0x687d6b087d56a4812667ddda38316155ed279407
27. 0xf2d95dce92333bf3039a53a172ea70df3ad80e69
28. 0x8a474d1bcd1b7816fe97b7db91275c615997525e
29. 0x786c7a4e1493a2eb7951f7e7cb91f96d605ca147
30. 0x497a2566f804e36eec34c3dfff79d66761d9b330
31. 0xcc79e83828873febb56848a9ed199be567015163

* Danh sách trắng ở trên có thể được xác minh qua Liên kết

Sau danh sách trắng, việc tiếp theo là gì?

Bước 1: Cấp vốn đầu tư

Những người tham gia trong danh sách trắng phải gửi số tiền đầu tư được hưởng đến địa chỉ như bên dưới trước 23 giờ ngày 20.12.2021.

Mạng BSC: 0xdad00789022978ce1EBFeE170b3E3f926C3e6Fa8

Bước 2: Điền vào Google Từ để biết thông tin KYC cơ bản

Sau khi hoàn tất việc cấp vốn đầu tư, những người tham gia trong danh sách cho phép sẽ cần điền vào Biểu mẫu của Google – IDO của Cowboy Snake trên PentaLaunch để biết thông tin KYC cơ bản và địa chỉ để nhận

Token CowboySnake.

LƯU Ý: Cần có hình ảnh rõ ràng của bạn đang cầm trên tay chứng minh thư hoặc hộ chiếu. Ảnh cuả bạn, Tên, Ngày sinh và số ID hoặc số hộ chiếu phải được nhận dạng trên thẻ ID hoặc hộ chiếu.

Biểu mẫu sẽ được nhóm CowboySnake xem xét trong vòng 48 giờ và Token CowboySnake sẽ được gửi đến địa chỉ BSC của người tham gia sau khi địa chỉ đặt cược DORA của người tham gia, địa chỉ trong danh sách trắng và địa chỉ BSC (địa chỉ của nhà đầu tư) được xác nhận chéo là giống hệt nhau.

Các lưu ý quan trọng đối với mã định danh của Người tham gia

Địa chỉ đặt cược DORA sẽ là số nhận dạng duy nhất để đưa vào danh sách trắng. Hãy chắc chắn rằng địa chỉ được sử dụng để đặt cược DORA là cùng một địa chỉ có địa chỉ được sử dụng để được đưa vào danh sách trắng và để mua Token CowboySnake trên BSC. (Token Cowboy sẽ được bán bằng BEP-20 USDT.)

Nếu địa chỉ đặt cược DORA, địa chỉ nằm trong danh sách trắng và người mua Token CowboySnake địa chỉ không giống nhau, nền tảng PentaLaunch sẽ KHÔNG chịu bất kỳ rủi ro nào về việc mất phân bổ.

Thông báo rủi ro

1. Một số khu vực pháp lý bị chặn tham gia vào giao dịch mua bán này.

BELARUS, TRUNG QUỐC, CONGO, CỘNG HÒA DÂN CHỦ CUBA, IRAN, ISLAMIC, CỘNG HÒA LIBERIA, MYANMAR, SUDAN, SYRIAN ARAB CỘNG HÒA, HOA KỲ, ZIMBABWE.

2. Giao dịch có rủi ro. Bài đăng này không phải là một gợi ý để đầu tư. Rủi ro khi giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có thể là đáng kể. Do đó, bạn nên xem xét cẩn thận xem giao dịch có phù hợp với bạn trong điều kiện tài chính của bạn.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ @DORA0ID tại Telegram.

- Advertisement -

Tin mới cập nhật

Dora Factory gọi vốn chiến lược từ dao5 và Whampoa Digital

Dora Factory, giao thức quản trị phi tập trung và gọi vốn đa chuỗi để xây dựng public good, cho biết đã nhận được tiền đầu tư chiến lược từ dao5, Whampoa Digital và một số tên tuổi khác. Vòng gọi vốn này sẽ giúp dự án tiếp tục kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng cho sản phẩm staking public good, nghiên cứu thêm các ứng dụng public good mới và hoàn thiện Dora Vota - appchain mới được ra mắt dành riêng cho quản trị phi tập trung và bỏ phiếu.

ChatGPT phân tích 9 yếu tố có thể kết thúc Bitcoin như chúng ta...

rong bối cảnh này, Finbold đã tìm hiểu thông tin từ nền tảng trí tuệ nhân tạo ChatGPT được phát triển bởi OpenAI để hiểu những yếu tố có thể khiến Bitcoin kết thúc như chúng ta biết hiện tại. Chúng tôi đã đặt câu hỏi "Có gì có thể chấm dứt Bitcoin như chúng ta biết?" cho phiên bản trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất của ChatGPT-4. Qua phân tích này, trở nên rõ ràng rằng loại tiền điện tử tiên phong này đối mặt với một loạt thách thức, cả từ bên ngoài và bên trong, được đề cập dưới đây:

Bitcoin có thể đạt 46.000 đô la vào năm 2024 – Phỏng vấn với...

Bitcoin có khả năng lấy lại một số mức giá đã mất vào cuối năm, nhưng những người hodler nên chuẩn bị cho những mức giá thấp địa phương trước tiên, theo quan điểm của đồng sáng lập DecenTrader. Tổng quan về giá Bitcoin có thể đạt 35.000 đô la vào cuối năm 2023, mặc dù giá sẽ đi xuống trong quá trình diễn ra.
- Advertisement -
- Advertisement -